, County Dublin

Shauna's Pet Shop

Shop | Dog-Friendly Pet Store in

πŸ¦πŸ€πŸπŸ¦Ž small furries birds and reptiles
Advice about animal care🐾
2019 and 2018 winners of the Independent Retail Awards

Dog-Friendly Amenities

  • Big Dog Friendly
  • Specialized Food
  • No Additional Pet Fee

Address

We can't wait to see you and your dog at Shauna's Pet Shop!

Ground Floor & Basement, 5 Capel St, North City, Dublin 1, D01 TH76, Ireland


Paw-Friendliness

How dog-friendly is Shauna's Pet Shop? Help others by rating and reviewing.


Opening Hours

Always pet-friendly

Monday 10:00 - 19:00
Tuesday 10:00 - 19:00
Wednesday 10:00 - 19:00
Thursday 10:00 - 19:00
Friday 10:00 - 19:00
Saturday 10:00 - 19:00
Sunday 12:00 - 18:00

Contact Shauna's Pet Shop

For our pet-friendly policies

Sill looking for a dog-friendly Pet Store?

Here are some other Shops in County Dublin that are happy to welcome dogs!

We use cookies. Do you accept them?

Accept Reject